Vatrogasna postrojba grada Kutine

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Na temelju članka 22.stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne Novine»br.172/03 144/10, 37/11 – OUSRH i 77/11) donosim 

O D L U K U 

o ustrojavanju Kataloga informacija Vatrogasne postrojbe Kutina

 I 

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje i nadzire Vatrogasna postrojba Kutina (dalje: VP), a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

 II

 Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu točke I. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u Katalogu informacija VP koji čini sastavni dio ove Odluke.

 III

 Katalog informacija Ustanove vodi se u elektroničkom obliku i javno je dostupan na internetskoj stranici www.vatrogasci-kutina.hr

 IV 

Službenik za informiranje VP zadužen je za poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija.

 V

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 008-01/12-01/3 

Urbroj: 2176/03-05/12-01/1 

Kutina, 15.02.2012.god

Ravnatelj - zapovjednik: Ivan Miklenić, ing.