Vatrogasna postrojba grada Kutine

Odluka o imenovanju zaposlenika za informiranje

VATROGASNA POSTROJBA KUTINA

Kneza Ljudevita Posavskog bb
44320 Kutina
Tel. 044 660 420 , 660 421 , fax. 660 429

Klasa: 035-01-/11-01/19
Urbroj: 217/03-05-11
U Kutini, 16.12.2011.god.

Upravno vijeće Vatrogasne postrojbe Kutine na svojoj 2. sjednici održanoj 16. prosinca 2011.god. pod točkom 6. Dnevnog reda, donijelo je

O D L U K U

kojom imenuje zaposlenika VP Kutina Danijela Lipšanski za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama(službenik za informiranje)

Obrazloženje

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03,nn 144/10, NN 37/11, NN 77/11) donijeta je Odluka na temelju navedenog Zakona članak 22 za imenovanje :

SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ČLANAK 22 . ZAKONA

(1) Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

(2) Tijelo javne vlasti obvezno je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje, kao i o načinu njegova rada.

(3) Službenik za informiranje:

   1) obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,

   2) unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

   3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

ČLANAK 20. ZAKONA

(1) Neovisno o pojedinačnim zahtjevima kojima se traži ostvarivanje prava na pristup informaciji tijela javne vlasti obvezna su na prikladan način, u službenim glasilima ili na informatičkom mediju objaviti posebno:

   1) svoje odluke i mjere kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje,

   2) informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja,

   3) informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima, kao i drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti.

   4) informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave te izvršavanju ugovora, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

(2) tijela javne vlasti u čijoj je nadležnosti izrada nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su objavljivati nacrte tih akata te omogućiti korisnicima da se u primjerenom roku o njima očituju. Nacrti zakona i podzakonskih akata, pisana očitovanja korisnika i konačni prijedlozi navedenih akata objavljuju se na način propisan u stavku 1. ovoga članka.

Dostavlja se:

1.Danijel Lipšanski
2. Pismohrana

Željko Antolović, ing. stroj.