Vatrogasna postrojba grada Kutine

Katalog informacija

VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
K. Lj. Posavskog 27, 44320 Kutina
OIB: 22190219862
Tel. 044 660 420

KATALOG INFORMACIJA VATROGASNE POSTROJBE KUTINA

Katalog informacija Vatrogasne postrojbe Kutina ustrojen je Odlukom zapovjednika Ustanove Klasa: 008-01/12-01/3 , Urbroj: 2176/03-05/12-1/1 od 15. veljača 2012. godine. Cilj ovog kataloga je predstaviti djelatnost Vatrogasne postrojbe Kutina i informirati javnost o djelokrugu poslova koje obavlja. Katalog je namijenjen prvenstveno korisnicima prava na pristup informacijama s ciljem omogućavanja i olakšavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, a sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 172/03, 144/10, 37/11– OUSRH i 77/11). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

KAKO OSTVARITI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Vatrogasnoj postrojbi Kutina. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji je dostupan na internetskoj stranici www.vatrogasci-kutina.hr, a kojeg je moguće poslati:

 • na adresu Vatrogasna postrojba Kutina, K. Lj. Posavskog 27, 44320 Kutina;
 • na fax broj: 044 660 429;
 • elektroničkom poštom na adresu: tajnistvo@vatrogasci-kutina.hr

ili donijeti osobno u Vatrogasnu postrojbu Kutina, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Vatrogasna postrojba će pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj to ne učini, Vatrogasna postrojba će odbaciti rješenjem zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun.

Podnositelj je prigodom podnošenja zahtjeva dužan u korist Vatrogasnoj postrojbi nadoknaditi stvarne materijalne troškove postupka dostave informacije. Vatrogasna postrojba omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok se može produžiti na 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Vatrogasne postrojbe ili se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ili ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije.

Napomena: Ustanova može uskratiti pravo na pristup informaciji sukladno čl.8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

KATALOG INFORMACIJA

Informacije se raspoređuju u skladu s ustrojem rada Vatrogasne postrojbe Kutina na slijedeći način:

1. Informacije iz djelokruga rada i ovlasti UV VP

 • Na informacije vezana uz Statut JVP
 • Na informacije vezane uz Pravilnik o radu
 • Na informacije vezana uz druge opće akte utvrđene Zakonom
 • Informacije vezana uz Izvješće o radu VP i informacije vezane uz Plan i program rada VP

2. Informacije iz ovlasti Zapovjednika VP

 • Informacije o radu i poslovanju VP
 • Informacije o organizaciji rada VP
 • Informacije o aktivnostima, intervencijama, zaštiti i spašavanju

Akti vezani za rad Ustanove:

 • Zakon o vatrogastvu (NN 106/99,117/01,36/02 –Odluka USRH, 96/03, 139/04-proč.tekst, 174/04, 38/09 i 80/10)
 • Suglasnost o osnivanju Vatrogasne postrojbe Kutina
 • Rješenje o upisu u sudski registar Vatrogasne postrojbe Kutina
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (NN 89/01)
 • Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN 89/01)
 • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

Akti Ustanove:

 • Statut Ustanove
 • Pravilnik o radu ,Popis poslova s podacima o posebnim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa te tablica koeficijenta složenosti sa izmjenama i dopunama
 • Kolektivni ugovor za radnike u Vatrogasnoj postrojbi Kutina
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća VP Kutina

Informacije o poslovanju i radu Ustanove:

 • Godišnji plan aktivnosti
 • Financijski planovi
 • Planovi nabave
 • Godišnja i polugodišnja izvješća o radu
 • Financijski izvještaji
 • Dokumentacija i predmeti provedenih postupaka javne nabave, popis sklopljenih ugovora i sporazuma i dr. ako ih ima u toj godini
 • Kadrovske evidencije
 • Informacije o radu Upravnog vijeća, dnevni red, zapisnici, zaključci i odluke Upravnog vijeća

Klasa: 008-01/12-01/3
Urbroj: 2176/03-05/12-1/2
Kutina, 15. 02. 2012. god.

Ravnatelj-zapovjednik
Ivan Miklenić, ing.